Договір виконаних робіт

м. Харків
«___» ___________ 2024 року

Фізична особа – підприємець Солошенко Наталя Іванівна, яка діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ №2004800010002183277 від 17.08.2021 року, іменована надалі «Пірядник», з одного боку і
_____________________________________________________, в особі директора ___________________, який діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому «Замовник», з іншого боку, в подальшому разом іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Замовник доручає, а Підрядник бере на себе комплекс робіт (послуг), обумовлених Замовником.
1.2.Срок виконання робіт (послуг) за Договором і момент початку виконання робіт обумовлюється Сторонами при узгодженні кожної заявки, поданої Замовником.

2.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Замовик зобов’язується надати побутові приміщення для робітників, приміщення
для зберігання матеріалів та інструменту.
2.2.Замовник забезпечує об’єкт усіма ресурсами: водою, електроенергією тощо.
2.3.Підрядник зобов’язується виконати передбачені Договором роботи (послуги) в термін, узгоджений Сторонами.
2.4.Підрядник встановлює пріоритетність замовлень Замовника.
2.5.Матеріально-технічне постачання здійснюється Підрядником.

3.ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість робіт (послуг) за Договором визначається за фактичними витратами згідно чинного прейскуранта Підрядника і відображається в Акті виконаних робіт (послуг).
3.2. Документом, що свідчить про виконання робіт (послуг) за Договором, є підписаний обома Сторонами Акт виконаних робіт (послуг).
3.3.Після підписання Акту Замовник зобов’язується протягом шести банківських днів перерахувати вказану в Акті суму на розрахунковий рахунок Підрядника. В іншому випадку, за кожен день прострочення нараховується пеня в розмірі 0,5% від суми Акту виконаних робіт (послуг).
3.4. У разі вмотивованої відмови приймання робіт Замовником, Сторонами складається Акт з переліком необхідних доробок і термінів їх виконання.

4.СТРОК ДОГОВОРУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, Підрядник та Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
4.2. У разі наявності обґрунтованих зауважень з боку Замовника, Підрядник усуває недоліки в роботі в термін, зазначений в Акті, за свій рахунок. Якщо Підрядник не усуне недоліки в роботі в термін, зазначений в Акті з переліком необхідних доробок, Підрядник оплачує Замовнику штраф у розмірі 10 % від вартості Акту виконаних робіт, за яким роботи були виконані з зауваженнями.
4.3. Дострокове розірвання Договору може мати місце після попереднього письмового повідомлення однією Стороною іншій Стороні про таке розірвання за 30 днів до бажаної дати припинення дії цього Договору.
4.4. Договір набуває чинності з моменту його підписання. Даний Договір укладено строком до «__» ______ 20 року.
4.5. Якщо за 15 днів до закінчення терміну Договору Сторони не домовилися про його розірвання, Договір вважається пролонгованим на той же термін і на тих самих умовах.

5.ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1.Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу тільки в тому випадку, якщо вони складені в письмовій формі і підписані представниками обох Сторін.
5.2.Оплата неустойки, встановленої Договором, не звільняє Сторони від виконання покладених на них зобов’язань.
5.3. Сторони дають згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації взаємовідносин в процесі виконання Договору.

6.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Замовник

⁣⁣
⁣⁣

 

⁣⁣

⁣⁣Директор_______________/______________ /

Підрядник

ФОП Солошенко Н.І.
61172, м. Харків,
вул. Роганська, б.144 кв. 164
р/р 26003455022676
в АТ ” ОТП БАНК ” м. Київ
МФО 300528
ИПН 2969014705
Платник єдиного податку: 3 група, 5%
т. 050-841-20-25
IBAN UA153005280000026003455022676

ФОП__________________/Н.І.Солошенко/